mgr Adriana Styczyńska

pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog


Ukończyłam studia w zakresie pedagogiki ogólnej oraz edukacji początkowej i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Warszawskim. 

Dodatkowo uzupełniłam wiedzę i kompetencje w zakresie oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, nauczania matematyki. 

Posiadam uprawnienia do pracy na wszystkich poziomach nauczania oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uzyskałam kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych oraz zdobyłam doświadczenie w tym zakresie, prowadząc zajęcia TUS w placówce prywatnejterapeutycznej a poźniej publicznej. Stale się szkolę i podnoszę swoje kompetencje.

Aktualnie pracuję jako jako terapeuta pedagogiczny i nauczyciel oraz prowadzę zajęcia indywidualne.

Praca z dziećmi jest moją pasją. Wielką satysfakcję sprawia mi każdy, najmniejszy nawet, sukces dziecka. Różnorodne doświadczenia zdobywane podczas pracy w charakterze terapeuty pedagogicznego i nauczyciela pozwoliły mina rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniami. Istotne jest dla mnie, aby wspieranie dzieci w opanowaniu umiejętności szkolnych połączyć z rozwijaniem umiejętności w zakresie regulacji emocjonalnej i budowaniem pozytywnej samooceny.

Moje dotychczasowe doświadczenie obejmuje pracę z dziećmi posiadającymi:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- orzeczenie o potrzebie objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem,

- opinię dotyczącą objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

- opinię dotyczącą dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości

ucznia,

- opinię dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się, w tym o ryzyku dysleksji,

- trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych.



 Serdecznie zapraszam na moje zajęcia.


 Adriana Styczyńska